بستن ×

iOS 12.4.9
فایل فلش iPad Air - Cellular A1475 iOS 12.4.9 Firmware iPad Air - C...  ادامه

iOS 12.4.9
فایل فلش iPad Air - (China) A1476 iOS 12.4.9 Firmware iPad Air - (C...  ادامه

iOS 12.4.4
فایل فلش iPad Air - Cellular A1475 iOS 12.4.4 Firmware iPad Air - C...  ادامه

iOS 12.4.4
فایل فلش iPad Air - (China) A1476 iOS 12.4.4 Firmware iPad Air - (C...  ادامه

iOS 11.4.1
فایل فلش iPad Air - (China) A1476 iOS 11.4.1 Firmware iPad Air - (Chi...  ادامه

iOS 11.4.1
فایل فلش iPad Air - Cellular A1475 iOS 11.4.1 Firmware iPad Air - Cel...  ادامه

iOS 11.4
فایل فلش iPad Air - Cellular A1475 iOS 11.4 Firmware iPad Air - Cellu...  ادامه

iOS 11.4
فایل فلش iPad Air - (China) A1476 iOS 11.4 Firmware iPad Air - (China...  ادامه