بستن ×

iOS 12.4.9
فایل فلش iPad Mini 3rd gen. WiFi A1599 iOS 12.4.9 Firmware iPad Min...  ادامه

iOS 12.4.9
فایل فلش iPad Mini 3rd gen. Cellullar A1600 iOS 12.4.9 Firmware iPa...  ادامه

iOS 12.4.4
فایل فلش iPad Mini 3rd gen. WiFi A1599 iOS 12.4.4 Firmware iPad Min...  ادامه

iOS 12.4.4
فایل فلش iPad Mini 3rd gen. Cellullar A1600 iOS 12.4.4 Firmware iPa...  ادامه

iOS 11.4.1
فایل فلش iPad Mini 3rd gen. Cellullar A1600 iOS 11.4.1 Firmware iPad ...  ادامه

iOS 11.4.1
فایل فلش iPad Mini 3rd gen. WiFi A1599 iOS 11.4.1 Firmware iPad Mini ...  ادامه

iOS 11.4
فایل فلش iPad Mini 3rd gen. WiFi A1599 iOS 11.4 Firmware iPad Mini 3r...  ادامه

iOS 11.4
فایل فلش iPad Mini 3rd gen. Cellullar A1600 iOS 11.4 Firmware iPad Mi...  ادامه