بستن ×

iOS 12.5.3
فایل فلش iPad Mini 2nd gen. (China) A1491 Firmware iPad Mini 2nd ge...  ادامه

iOS 12.5.3
فایل فلش iPad Mini 2nd gen. Cellular A1490 Firmware iPad Mini 2nd g...  ادامه

iOS 12.5.3
فایل فلش iPad Mini 2nd gen. WiFi A1489 Firmware iPad Mini 2nd gen. ...  ادامه

iOS 12.4.4
فایل فلش iPad Mini 2nd gen. WiFi A1489 iOS 12.4.4 Firmware iPad Min...  ادامه

iOS 12.4.4
فایل فلش iPad Mini 2nd gen. Cellular A1490 iOS 12.4.4 Firmware iPad...  ادامه

iOS 12.4.4
فایل فلش iPad Mini 2nd gen. (China) A1491 iOS 12.4.4 Firmware iPad ...  ادامه

iOS 11.4.1
فایل فلش iPad Mini 2nd gen. (China) A1491 iOS 11.4.1 Firmware iPad Mi...  ادامه

iOS 11.4.1
فایل فلش iPad Mini 2nd gen. Cellular A1490 iOS 11.4.1 Firmware iPad M...  ادامه

iOS 11.4.1
فایل فلش iPad Mini 2nd gen. WiFi A1489 iOS 11.4.1 Firmware iPad Mini ...  ادامه

iOS 11.4
فایل فلش iPad Mini 2nd gen. WiFi A1489 iOS 11.4 Firmware iPad Mini 2n...  ادامه

iOS 11.4
فایل فلش iPad Mini 2nd gen. Cellular A1490 iOS 11.4 Firmware iPad Min...  ادامه

iOS 11.4
فایل فلش iPad Mini 2nd gen. (China) A1491 iOS 11.4 Firmware iPad Mini...  ادامه