بستن ×

iOS 12.4.9
فایل فلش iPad Air - WiFi iOS 12.4.9 Firmware iPad Air - WiFi iOS 12...  ادامه

iOS 14.2
فایل فلش iPad Air 2 - WiFi A1566 iOS 14.2 Firmware iPad Air 2 - WiF...  ادامه

iOS 14.2
فایل فلش iPad Air 2 - Cellular A1567 iOS 14.2 Firmware iPad Air 2 -...  ادامه

iOS 12.4.4
فایل فلش iPad Air - WiFi iOS 12.4.4 Firmware iPad Air - WiFi iOS 12...  ادامه

iOS 11.4.1
فایل فلش iPad Air - WiFi iOS 11.4.1 Firmware iPad Air - WiFi iOS 11.4...  ادامه

iOS 11.4.1
فایل فلش iPad Air 2 - Cellular A1567 iOS 11.4.1 Firmware iPad Air 2 -...  ادامه

iOS 11.4.1
فایل فلش iPad Air 2 - WiFi A1566 iOS 11.4.1 Firmware iPad Air 2 - WiF...  ادامه

iOS 11.4
فایل فلش iPad Air 2 - WiFi A1566 iOS 11.4 Firmware iPad Air 2 - WiFi ...  ادامه

iOS 11.4
فایل فلش iPad Air 2 - Cellular A1567 iOS 11.4 Firmware iPad Air 2 - C...  ادامه

iOS 11.4
فایل فلش iPad Air - WiFi iOS 11.4 Firmware iPad Air - WiFi iOS 11.4...  ادامه