بستن ×

Version WW-16.0420.1911.6 ( Android 9 )
دانلود فایل فلش ایسوس ROG Phone ZS600KL Z01QD Download Firmware ASU...  ادامه

Version CN-16.0410.1910.95 ( Android 9 )
دانلود فایل فلش ایسوس ROG Phone ZS600KL Z01QD Download Firmware ASU...  ادامه

Version WW-16.0410.1910.95 (WW/JP) ( Android 9 )
دانلود فایل فلش ایسوس ROG Phone ZS600KL Z01QD Download Firmware ASU...  ادامه

Downgrad Version Android P to O (CN SKU)
دانلود فایل فلش ایسوس ROG Phone ZS600KL Z01QD Download Firmware ASU...  ادامه

Version CN-16.0410.1910.91 (Android 9)
دانلود فایل فلش ایسوس ROG Phone ZS600KL Z01QD Download Firmware ASU...  ادامه

Version WW-16.0410.1910.91 ( WW/RU/JP ) (Android 9)
دانلود فایل فلش ایسوس ROG Phone ZS600KL Z01QD Download Firmware ASU...  ادامه

Version CN-15.1630.1907.98
دانلود فایل فلش ایسوس ROG Phone ZS600KL Z01QD Download Firmware ASU...  ادامه

Version WW-15.1630.1907.98
دانلود فایل فلش ایسوس ROG Phone ZS600KL Z01QD Download Firmware ASU...  ادامه

Version CN-15.1630.1903.90
دانلود فایل فلش ایسوس ROG Phone ZS600KL Z01QD Download Firmware ASU...  ادامه

Version WW-15.1630.1903.89
دانلود فایل فلش ایسوس ROG Phone ZS600KL Z01QD Download Firmware ASU...  ادامه

Version CN-15.1630.1902.80
دانلود فایل فلش ایسوس ROG Phone ZS600KL Z01QD Download Firmware ASU...  ادامه

Version WW-15.1630.1902.80
دانلود فایل فلش ایسوس ROG Phone ZS600KL Z01QD Download Firmware ASU...  ادامه

Version CN-15.1630.1812.68
دانلود فایل فلش ایسوس ROG Phone ZS600KL Z01QD Download Firmware ASU...  ادامه

Version WW-15.1630.1812.68
دانلود فایل فلش ایسوس ROG Phone ZS600KL Z01QD Download Firmware ASU...  ادامه