بستن ×


مخصوص تعمیرکاران و متخصصین


up
Downgrad Version Android P to O (CN SKU)
دانلود فایل فلش ایسوس ROG Phone ZS600KL Z01QD Download Firmware ASUS ROG Phon...
Version CN-15.1616.1807.8
دانلود فایل فلش ایسوس ROG Phone ZS600KL Z01QD Download Firmware ASUS ROG Phone ...
Version CN-15.1616.1808.23
دانلود فایل فلش ایسوس ROG Phone ZS600KL Z01QD Download Firmware ASUS ROG Phon...
Version CN-15.1616.1809.46
دانلود فایل فلش ایسوس ROG Phone ZS600KL Z01QD Download Firmware ASUS ROG Phon...
Version CN-15.1616.1809.48
دانلود فایل فلش ایسوس ROG Phone ZS600KL Z01QD Download Firmware ASUS ROG Phon...
Version CN-15.1618.1810.77
دانلود فایل فلش ایسوس ROG Phone ZS600KL Z01QD Download Firmware ASUS ROG Phon...
Version CN-15.1630.1811.32
دانلود فایل فلش ایسوس ROG Phone ZS600KL Z01QD Download Firmware ASUS ROG Phon...
Version CN-15.1630.1811.46
دانلود فایل فلش ایسوس ROG Phone ZS600KL Z01QD Download Firmware ASUS ROG Phon...
Version CN-15.1630.1812.68
دانلود فایل فلش ایسوس ROG Phone ZS600KL Z01QD Download Firmware ASUS ROG Phon...
Version CN-15.1630.1902.80
دانلود فایل فلش ایسوس ROG Phone ZS600KL Z01QD Download Firmware ASUS ROG Phon...
Version CN-15.1630.1903.90
دانلود فایل فلش ایسوس ROG Phone ZS600KL Z01QD Download Firmware ASUS ROG Phon...
Version CN-15.1630.1907.98
دانلود فایل فلش ایسوس ROG Phone ZS600KL Z01QD Download Firmware ASUS ROG Phon...
Version CN-16.0410.1910.91 (Android 9)
دانلود فایل فلش ایسوس ROG Phone ZS600KL Z01QD Download Firmware ASUS ROG Phon...
Version CN-16.0410.1910.95 ( Android 9 )
دانلود فایل فلش ایسوس ROG Phone ZS600KL Z01QD Download Firmware ASUS ROG Phon...
Version WW-15.1616.1808.16
دانلود فایل فلش ایسوس ROG Phone ZS600KL Z01QD Download Firmware ASUS ROG Phone ...
Version WW-15.1616.1808.23
دانلود فایل فلش ایسوس ROG Phone ZS600KL Z01QD Download Firmware ASUS ROG Phon...
Version WW-15.1616.1809.43
دانلود فایل فلش ایسوس ROG Phone ZS600KL Z01QD Download Firmware ASUS ROG Phon...
Version WW-15.1616.1809.48
دانلود فایل فلش ایسوس ROG Phone ZS600KL Z01QD Download Firmware ASUS ROG Phon...
Version WW-15.1618.1810.77
دانلود فایل فلش ایسوس ROG Phone ZS600KL Z01QD Download Firmware ASUS ROG Phon...
Version WW-15.1630.1811.32
دانلود فایل فلش ایسوس ROG Phone ZS600KL Z01QD Download Firmware ASUS ROG Phon...
Version WW-15.1630.1811.46
دانلود فایل فلش ایسوس ROG Phone ZS600KL Z01QD Download Firmware ASUS ROG Phon...
Version WW-15.1630.1812.68
دانلود فایل فلش ایسوس ROG Phone ZS600KL Z01QD Download Firmware ASUS ROG Phon...
Version WW-15.1630.1902.80
دانلود فایل فلش ایسوس ROG Phone ZS600KL Z01QD Download Firmware ASUS ROG Phon...
Version WW-15.1630.1903.89
دانلود فایل فلش ایسوس ROG Phone ZS600KL Z01QD Download Firmware ASUS ROG Phon...
Version WW-15.1630.1907.98
دانلود فایل فلش ایسوس ROG Phone ZS600KL Z01QD Download Firmware ASUS ROG Phon...
Version WW-16.0410.1910.91 ( WW/RU/JP ) (Android 9)
دانلود فایل فلش ایسوس ROG Phone ZS600KL Z01QD Download Firmware ASUS ROG Phon...
Version WW-16.0410.1910.95 (WW/JP) ( Android 9 )
دانلود فایل فلش ایسوس ROG Phone ZS600KL Z01QD Download Firmware ASUS ROG Phon...
Version WW-16.0420.1911.6 ( Android 9 )
دانلود فایل فلش ایسوس ROG Phone ZS600KL Z01QD Download Firmware ASUS ROG Phon...