بستن ×


مخصوص تعمیرکاران و متخصصین


up
Version CMCC-V13.0.0.11
فایل فلش ASUS ZenFone 3 Max ZC520TL X008 Firmware ASUS ZenFone 3 Max ZC520TL X0...
Version CMCC-V13.0.0.12
فایل فلش ASUS ZenFone 3 Max ZC520TL X008 Firmware ASUS ZenFone 3 Max ZC520TL X0...
Version CMCC-V13.0.0.15
فایل فلش ASUS ZenFone 3 Max ZC520TL X008 Firmware ASUS ZenFone 3 Max ZC520TL X0...
Version CMCC-V13.0.0.20
فایل فلش ASUS ZenFone 3 Max ZC520TL X008 Firmware ASUS ZenFone 3 Max ZC520TL X0...
Version CMCC-V13.0.0.25
فایل فلش ASUS ZenFone 3 Max ZC520TL X008 Firmware ASUS ZenFone 3 Max ZC520TL X0...
Version CMCC-V13.0.0.7
فایل فلش ASUS ZenFone 3 Max ZC520TL X008 Firmware ASUS ZenFone 3 Max ZC520TL X0...
Version CTCC-V13.0.0.14
فایل فلش ASUS ZenFone 3 Max ZC520TL X008 Firmware ASUS ZenFone 3 Max ZC520TL X0...
Version CTCC-V13.0.0.8
فایل فلش ASUS ZenFone 3 Max ZC520TL X008 Firmware ASUS ZenFone 3 Max ZC520TL X0...
Version ID-14.02.1807.115 (Android N)
فایل فلش ASUS ZenFone 3 Max ZC520TL X008 Firmware ASUS ZenFone 3 Max ZC520TL ...
Version ID-14.02.1808.121 (Android N)
فایل فلش ASUS ZenFone 3 Max ZC520TL X008 Firmware ASUS ZenFone 3 Max ZC520TL ...
Version ID-14.11.1807.116 (Android N)
فایل فلش ASUS ZenFone 3 Max ZC520TL X008 Firmware ASUS ZenFone 3 Max ZC520TL ...
Version ID-14.11.1808.122 (Android N)
فایل فلش ASUS ZenFone 3 Max ZC520TL X008 Firmware ASUS ZenFone 3 Max ZC520TL ...
Version ID-15.02.1810.18 (Android O) (8.1)
فایل فلش ASUS ZenFone 3 Max ZC520TL X008 Firmware ASUS ZenFone 3 Max ZC520TL ...
Version ID-15.11.1810.14 (Android O) (8.1)
فایل فلش ASUS ZenFone 3 Max ZC520TL X008 Firmware ASUS ZenFone 3 Max ZC520TL ...
Version ID-V13.0.2.40
فایل فلش ASUS ZenFone 3 Max ZC520TL X008 Firmware ASUS ZenFone 3 Max ZC520TL X0...
Version ID-V13.0.2.52
فایل فلش ASUS ZenFone 3 Max ZC520TL X008 Firmware ASUS ZenFone 3 Max ZC520TL X0...
Version ID-V13.0.2.62
فایل فلش ASUS ZenFone 3 Max ZC520TL X008 Firmware ASUS ZenFone 3 Max ZC520TL X0...
Version ID-V13.1.1.33
فایل فلش ASUS ZenFone 3 Max ZC520TL X008 Firmware ASUS ZenFone 3 Max ZC520TL X0...
Version ID-V13.1.1.42
فایل فلش ASUS ZenFone 3 Max ZC520TL X008 Firmware ASUS ZenFone 3 Max ZC520TL X0...
Version ID-V13.1.1.70
فایل فلش ASUS ZenFone 3 Max ZC520TL X008 Firmware ASUS ZenFone 3 Max ZC520TL X0...
Version ID-V14.02.1707.50 (Android N)
فایل فلش ASUS ZenFone 3 Max ZC520TL X008 Firmware ASUS ZenFone 3 Max ZC520TL X0...
Version ID-V14.02.1707.60 (Android N)
فایل فلش ASUS ZenFone 3 Max ZC520TL X008 Firmware ASUS ZenFone 3 Max ZC520TL X0...
Version ID-V14.02.1802.100 (Android N)
فایل فلش ASUS ZenFone 3 Max ZC520TL X008 Firmware ASUS ZenFone 3 Max ZC520TL X0...
Version ID-V14.11.1707.49 (Android N)
فایل فلش ASUS ZenFone 3 Max ZC520TL X008 Firmware ASUS ZenFone 3 Max ZC520TL X0...
Version ID-V14.11.1801.98 (Android N)
فایل فلش ASUS ZenFone 3 Max ZC520TL X008 Firmware ASUS ZenFone 3 Max ZC520TL X0...
Version JP-V14.13.1708.66 (Android N)
فایل فلش ASUS ZenFone 3 Max ZC520TL X008 Firmware ASUS ZenFone 3 Max ZC520TL X0...
Version JP-V14.13.1708.71 (Android N)
فایل فلش ASUS ZenFone 3 Max ZC520TL X008 Firmware ASUS ZenFone 3 Max ZC520TL X0...
Version JP-V14.13.1711.87
فایل فلش ASUS ZenFone 3 Max ZC520TL X008 Firmware ASUS ZenFone 3 Max ZC520TL X0...
Version TW-14.03.1808.124 (Android N)
فایل فلش ASUS ZenFone 3 Max ZC520TL X008 Firmware ASUS ZenFone 3 Max ZC520TL ...
Version TW-14.12.1808.123 (Android N)
فایل فلش ASUS ZenFone 3 Max ZC520TL X008 Firmware ASUS ZenFone 3 Max ZC520TL ...
Version TW-15.03.1810.194 (Android O) (8.1)
فایل فلش ASUS ZenFone 3 Max ZC520TL X008 Firmware ASUS ZenFone 3 Max ZC520TL ...
Version TW-15.12.1810.35 (Android O) (8.1)
فایل فلش ASUS ZenFone 3 Max ZC520TL X008 Firmware ASUS ZenFone 3 Max ZC520TL ...
Version TW-V13.0.3.32
فایل فلش ASUS ZenFone 3 Max ZC520TL X008 Firmware ASUS ZenFone 3 Max ZC520TL X0...
Version TW-V13.0.3.63
فایل فلش ASUS ZenFone 3 Max ZC520TL X008 Firmware ASUS ZenFone 3 Max ZC520TL X0...
Version TW-V13.0.3.66
فایل فلش ASUS ZenFone 3 Max ZC520TL X008 Firmware ASUS ZenFone 3 Max ZC520TL X0...
Version TW-V13.1.2.16
فایل فلش ASUS ZenFone 3 Max ZC520TL X008 Firmware ASUS ZenFone 3 Max ZC520TL X0...
Version TW-V13.1.2.68
فایل فلش ASUS ZenFone 3 Max ZC520TL X008 Firmware ASUS ZenFone 3 Max ZC520TL X0...
Version TW-V14.03.1707.45 (Android N)
فایل فلش ASUS ZenFone 3 Max ZC520TL X008 Firmware ASUS ZenFone 3 Max ZC520TL X0...
Version TW-V14.03.1707.59
فایل فلش ASUS ZenFone 3 Max ZC520TL X008 Firmware ASUS ZenFone 3 Max ZC520TL X0...
Version TW-V14.03.1801.96
فایل فلش ASUS ZenFone 3 Max ZC520TL X008 Firmware ASUS ZenFone 3 Max ZC520TL X0...
Version TW-V14.12.1707.48 (Android N)
فایل فلش ASUS ZenFone 3 Max ZC520TL X008 Firmware ASUS ZenFone 3 Max ZC520TL X0...
Version TW-V14.12.1801.97 (Android N)
فایل فلش ASUS ZenFone 3 Max ZC520TL X008 Firmware ASUS ZenFone 3 Max ZC520TL X0...
Version US-14.14.1807.112 (Android N)
فایل فلش ASUS ZenFone 3 Max ZC520TL X008 Firmware ASUS ZenFone 3 Max ZC520TL ...
Version US-14.14.1808.121 (Android N)
فایل فلش ASUS ZenFone 3 Max ZC520TL X008 Firmware ASUS ZenFone 3 Max ZC520TL ...
Version US-15.14.1810.14 (Android O) (8.1)
فایل فلش ASUS ZenFone 3 Max ZC520TL X008 Firmware ASUS ZenFone 3 Max ZC520TL ...
Version US-V13.1.4.43
فایل فلش ASUS ZenFone 3 Max ZC520TL X008 Firmware ASUS ZenFone 3 Max ZC520TL X0...
Version US-V13.1.4.69
فایل فلش ASUS ZenFone 3 Max ZC520TL X008 Firmware ASUS ZenFone 3 Max ZC520TL X0...
Version US-V14.14.1707.47 (Android N)
فایل فلش ASUS ZenFone 3 Max ZC520TL X008 Firmware ASUS ZenFone 3 Max ZC520TL X0...
Version US-V14.14.1711.92
فایل فلش ASUS ZenFone 3 Max ZC520TL X008 Firmware ASUS ZenFone 3 Max ZC520TL X0...
Version WW-14.01.1807.111 (Android N)
فایل فلش ASUS ZenFone 3 Max ZC520TL X008 Firmware ASUS ZenFone 3 Max ZC520TL ...
Version WW-14.01.1808.120 (Android N)
فایل فلش ASUS ZenFone 3 Max ZC520TL X008 Firmware ASUS ZenFone 3 Max ZC520TL ...
Version WW-14.10.1807.110 (Android N)
فایل فلش ASUS ZenFone 3 Max ZC520TL X008 Firmware ASUS ZenFone 3 Max ZC520TL ...
Version WW-14.10.1808.119 (Android N)
فایل فلش ASUS ZenFone 3 Max ZC520TL X008 Firmware ASUS ZenFone 3 Max ZC520TL ...
Version WW-15.01.1810.262 (Android O)
فایل فلش ASUS ZenFone 3 Max ZC520TL X008 Firmware ASUS ZenFone 3 Max ZC520TL ...
Version WW-15.10.1810.275 (Android O) (8.1)
فایل فلش ASUS ZenFone 3 Max ZC520TL X008 Firmware ASUS ZenFone 3 Max ZC520TL ...
Version WW-V13.0.1.30
فایل فلش ASUS ZenFone 3 Max ZC520TL X008 Firmware ASUS ZenFone 3 Max ZC520TL X0...
Version WW-V13.0.1.58
فایل فلش ASUS ZenFone 3 Max ZC520TL X008 Firmware ASUS ZenFone 3 Max ZC520TL X0...
Version WW-V13.1.0.12
فایل فلش ASUS ZenFone 3 Max ZC520TL X008 Firmware ASUS ZenFone 3 Max ZC520TL X0...
Version WW-V13.1.0.56
فایل فلش ASUS ZenFone 3 Max ZC520TL X008 Firmware ASUS ZenFone 3 Max ZC520TL X0...
Version WW-V14.01.1707.43 (Android N)
فایل فلش ASUS ZenFone 3 Max ZC520TL X008 Firmware ASUS ZenFone 3 Max ZC520TL X0...
Version WW-V14.01.1708.57 (Android N)
فایل فلش ASUS ZenFone 3 Max ZC520TL X008 Firmware ASUS ZenFone 3 Max ZC520TL X0...
Version WW-V14.01.1710.77
فایل فلش ASUS ZenFone 3 Max ZC520TL X008 Firmware ASUS ZenFone 3 Max ZC520TL X0...
Version WW-V14.01.1711.93
فایل فلش ASUS ZenFone 3 Max ZC520TL X008 Firmware ASUS ZenFone 3 Max ZC520TL X0...
Version WW-V14.10.1707.46 (Android N)
فایل فلش ASUS ZenFone 3 Max ZC520TL X008 Firmware ASUS ZenFone 3 Max ZC520TL X0...
Version WW-V14.10.1708.58 (Android N)
فایل فلش ASUS ZenFone 3 Max ZC520TL X008 Firmware ASUS ZenFone 3 Max ZC520TL X0...
Version WW-V14.10.1711.92
فایل فلش ASUS ZenFone 3 Max ZC520TL X008 Firmware ASUS ZenFone 3 Max ZC520TL X0...
Version WW-V14.10.1801.94
فایل فلش ASUS ZenFone 3 Max ZC520TL X008 Firmware ASUS ZenFone 3 Max ZC520TL X0...
Version WW-V14.10.1803.101 (Android N)
فایل فلش ASUS ZenFone 3 Max ZC520TL X008 Firmware ASUS ZenFone 3 Max ZC520TL X0...