بستن ×


مخصوص تعمیرکاران و متخصصین


up
Version WW-12.0.0.0107
فایل فلش ASUS ZenFone GO ZB500KG X00BD Firmware ASUS ZenFone GO ZB500KG X00BD...
Version WW-12.0.0.0113
فایل فلش ASUS ZenFone GO ZB500KG X00BD Firmware ASUS ZenFone GO ZB500KG X00BD...
Version WW-12.0.0.0117
فایل فلش ASUS ZenFone GO ZB500KG X00BD Firmware ASUS ZenFone GO ZB500KG X00BD...
Version WW-12.0.0.0126
فایل فلش ASUS ZenFone GO ZB500KG X00BD Firmware ASUS ZenFone GO ZB500KG X00BD...
Version WW-12.0.0.0129
فایل فلش ASUS ZenFone GO ZB500KG X00BD Firmware ASUS ZenFone GO ZB500KG X00BD...
Version WW-12.0.0.0131
فایل فلش ASUS ZenFone GO ZB500KG X00BD Firmware ASUS ZenFone GO ZB500KG X00BD...
Version WW-12.0.0.0134
فایل فلش ASUS ZenFone GO ZB500KG X00BD Firmware ASUS ZenFone GO ZB500KG X00BD...
Version ww-12.0.0.0139
فایل فلش ASUS ZenFone GO ZB500KG X00BD Firmware ASUS ZenFone GO ZB500KG X00BD...
Version WW-12.0.0.0146
فایل فلش ASUS ZenFone GO ZB500KG X00BD Firmware ASUS ZenFone GO ZB500KG X00BD...
Version WW-12.0.0.0153
فایل فلش ASUS ZenFone GO ZB500KG X00BD Firmware ASUS ZenFone GO ZB500KG X00BD...