بستن ×


مخصوص تعمیرکاران و متخصصین


up
Version H3G_14.1052.1708.46
فایل فلش ASUS ZenFone 4 Z01KD Fimware ASUS ZenFone 4 Z01KD
Version H3G_14.1064.1712.99
فایل فلش ASUS ZenFone 4 Z01KD Fimware ASUS ZenFone 4 Z01KD
Version H3G_15.0405.1804.107 ( Android O )
فایل فلش ASUS ZenFone 4 Z01KD Fimware ASUS ZenFone 4 Z01KD موارد بهبود در ای...
Version H3G_15.0405.1806.116
فایل فلش ASUS ZenFone 4 Z01KD Fimware ASUS ZenFone 4 Z01KD موارد بهبود : ...
Version JP_14.1060.1708.70
فایل فلش ASUS ZenFone 4 Z01KD Firmware ASUS ZenFone 4 Z01KD
Version JP_15.0405.1803.99 ( Android O )
فایل فلش ASUS ZenFone 4 Z01KD Fimware ASUS ZenFone 4 Z01KD موارد بهبود در ای...
Version JP_15.0405.1805.112
فایل فلش ASUS ZenFone 4 Z01KD Fimware ASUS ZenFone 4 Z01KD موارد بهبود در ای...
Version JP_15.0405.1806.116
فایل فلش ASUS ZenFone 4 Z01KD Fimware ASUS ZenFone 4 Z01KD موارد بهبود : ...
Version OP_SG_14.1064.1711.96
فایل فلش ASUS ZenFone 4 Z01KD Fimware ASUS ZenFone 4 Z01KD
Version OP_SG_14.1064.1711.96
فایل فلش ASUS ZenFone 4 Z01KD Fimware ASUS ZenFone 4 Z01KD
Version OP_SG_15.0405.1804.107 ( Android O )
فایل فلش ASUS ZenFone 4 Z01KD Fimware ASUS ZenFone 4 Z01KD موارد بهبود در ای...
Version OP_SG_15.0405.1806.116
فایل فلش ASUS ZenFone 4 Z01KD Fimware ASUS ZenFone 4 Z01KD
Version TIM_14.1060.1708.70
فایل فلش ASUS ZenFone 4 Z01KD Fimware ASUS ZenFone 4 Z01KD
Version TIM_14.1064.1712.99
فایل فلش ASUS ZenFone 4 Z01KD Fimware ASUS ZenFone 4 Z01KD
Version TIM_15.0405.1804.107 ( Android O )
فایل فلش ASUS ZenFone 4 Z01KD Fimware ASUS ZenFone 4 Z01KD موارد بهبود در ای...
Version TIM_15.0405.1806.116
فایل فلش ASUS ZenFone 4 Z01KD Fimware ASUS ZenFone 4 Z01KD موارد بهبود : ...
Version VF_IT_14.1064.1711.96
فایل فلش ASUS ZenFone 4 Z01KD Fimware ASUS ZenFone 4 Z01KD
Version VF_IT_15.0405.1804.107 ( Android O )
فایل فلش ASUS ZenFone 4 Z01KD Fimware ASUS ZenFone 4 Z01KD موارد بهبود در ای...
Version VF_IT_15.0405.1806.116
فایل فلش ASUS ZenFone 4 Z01KD Fimware ASUS ZenFone 4 Z01KD موارد بهبود : ...
Version WIND_14.1052.1708.46
فایل فلش ASUS ZenFone 4 Z01KD Fimware ASUS ZenFone 4 Z01KD
Version WIND_14.1064.1712.99
فایل فلش ASUS ZenFone 4 Z01KD Fimware ASUS ZenFone 4 Z01KD
Version WIND_15.0405.1804.107 ( Android O )
فایل فلش ASUS ZenFone 4 Z01KD Fimware ASUS ZenFone 4 Z01KD موارد بهبود در ای...
Version WIND_15.0405.1806.116
فایل فلش ASUS ZenFone 4 Z01KD Fimware ASUS ZenFone 4 Z01KD موارد بهبود : ...
Version WW_14.1050.1708.36
فایل فلش ASUS ZenFone 4 Z01KD Firmware ASUS ZenFone 4 Z01KD
Version WW_14.1050.1708.41
فایل فلش ASUS ZenFone 4 Z01KD Firmware ASUS ZenFone 4 Z01KD
Version WW_14.1060.1708.70
فایل فلش ASUS ZenFone 4 Z01KD
Version WW_14.1060.1709.80
فایل فلش ASUS ZenFone 4 Z01KD Firmware ASUS ZenFone 4 Z01KD
Version WW_14.1063.1710.91
فایل فلش ASUS ZenFone 4 Z01KD Firmware ASUS ZenFone 4 Z01KD
Version WW_14.1064.1711.96
فایل فلش ASUS ZenFone 4 Z01KD Firmware ASUS ZenFone 4 Z01KD
Version WW_14.1064.1712.99
فایل فلش ASUS ZenFone 4 Z01KD Fimware ASUS ZenFone 4 Z01KD مورد بهبود یافته:...
Version WW_15.0405.1712.83
فایل فلش ASUS ZenFone 4 Z01KD Firmware ASUS ZenFone 4 Z01KD
Version WW_15.0405.1801.89
فایل فلش ASUS ZenFone 4 Z01KD Fimware ASUS ZenFone 4 Z01KD مورد بهبود یافته:...
Version WW_15.0405.1803.99
فایل فلش ASUS ZenFone 4 Z01KD Fimware ASUS ZenFone 4 Z01KD موارد بهبود: 1: رف...
Version WW_15.0405.1803.99 ( Android O )
فایل فلش ASUS ZenFone 4 Z01KD Fimware ASUS ZenFone 4 Z01KD موارد بهبود در ای...
Version WW_15.0405.1804.107 ( Android O )
فایل فلش ASUS ZenFone 4 Z01KD Fimware ASUS ZenFone 4 Z01KD موارد بهبود در ای...
Version WW_15.0405.1805.112
فایل فلش ASUS ZenFone 4 Z01KD Fimware ASUS ZenFone 4 Z01KD موارد بهبود در ای...
Version WW_15.0405.1806.116
فایل فلش ASUS ZenFone 4 Z01KD Fimware ASUS ZenFone 4 Z01KD موارد بهبود : ...
Version WW_15.0405.1806.118
فایل فلش ASUS ZenFone 4 Z01KD Fimware ASUS ZenFone 4 Z01KD موارد بهبود : ...
Version WW_15.0405.1807.120
فایل فلش ASUS ZenFone 4 Z01KD Fimware ASUS ZenFone 4 Z01KD موارد بهبود : ...
Version WW_15.0405.1808.122
فایل فلش ASUS ZenFone 4 Z01KD Fimware ASUS ZenFone 4 Z01KD موارد بهبود : ...
Version WW_15.0610.1811.18
فایل فلش ASUS ZenFone 4 Z01KD Fimware ASUS ZenFone 4 Z01KD موارد بهبود : ...
Version WW_15.0610.1901.22
فایل فلش ASUS ZenFone 4 Z01KD Fimware ASUS ZenFone 4 Z01KD موارد بهبود : ...
Version WW_15.0610.1903.26
فایل فلش ASUS ZenFone 4 Z01KD Fimware ASUS ZenFone 4 Z01KD موارد بهبود : ...
Version WW_15.0610.1905.28
فایل فلش ASUS ZenFone 4 Z01KD Fimware ASUS ZenFone 4 Z01KD موارد بهبود : ...
Version WW_16.0620.1905.10 (Android P)
فایل فلش ASUS ZenFone 4 Z01KD Fimware ASUS ZenFone 4 Z01KD اندروید 9 An...
Version WW-15.0610.1907.32
فایل فلش ASUS ZenFone 4 Z01KD Fimware ASUS ZenFone 4 Z01KD موارد بهبود : ...
Version WW-15.0610.1909.39
فایل فلش ASUS ZenFone 4 Z01KD Fimware ASUS ZenFone 4 Z01KD موارد بهبود : ...
Version WW-16.0620.1910.19 (Android 9)
فایل فلش ASUS ZenFone 4 Z01KD Fimware ASUS ZenFone 4 Z01KD موارد بهبود : ...