بستن ×


مخصوص تعمیرکاران و متخصصین


up
Version TR_12.26.4.49 ( 2M )
فایل فلش ASUS ZenPad C 7.0 Z170CG P01Y Firmware ASUS ZenPad C 7.0 Z170CG P01Y...
Version TR_12.26.4.57 ( 2M )
فایل فلش ASUS ZenPad C 7.0 Z170CG P01Y Firmware ASUS ZenPad C 7.0 Z170CG P01Y...
Version TR_12.26.4.61 ( 2M )
فایل فلش ASUS ZenPad C 7.0 Z170CG P01Y Firmware ASUS ZenPad C 7.0 Z170CG P01Y...
Version WW_12.26.4.10
فایل فلش ASUS ZenPad C 7.0 Z170CG P01Y Firmware ASUS ZenPad C 7.0 Z170CG P01Y...
Version WW_12.26.4.14
فایل فلش ASUS ZenPad C 7.0 Z170CG P01Y Firmware ASUS ZenPad C 7.0 Z170CG P01Y...
Version WW_12.26.4.19
فایل فلش ASUS ZenPad C 7.0 Z170CG P01Y Firmware ASUS ZenPad C 7.0 Z170CG P01Y...
Version WW_12.26.4.29
فایل فلش ASUS ZenPad C 7.0 Z170CG P01Y Firmware ASUS ZenPad C 7.0 Z170CG P01Y...
Version WW_12.26.4.29 ( 2M / 5M )
فایل فلش ASUS ZenPad C 7.0 Z170CG P01Y Firmware ASUS ZenPad C 7.0 Z170CG P01Y...
Version WW_12.26.4.34 ( 2M / 5M )
فایل فلش ASUS ZenPad C 7.0 Z170CG P01Y Firmware ASUS ZenPad C 7.0 Z170CG P01Y...
Version WW_12.26.4.42 ( 2M / 5M )
فایل فلش ASUS ZenPad C 7.0 Z170CG P01Y Firmware ASUS ZenPad C 7.0 Z170CG P01Y...
Version WW_12.26.4.45 ( 2M / 5M )
فایل فلش ASUS ZenPad C 7.0 Z170CG P01Y Firmware ASUS ZenPad C 7.0 Z170CG P01Y...
Version WW_12.26.4.49 ( 2M / 5M )
فایل فلش ASUS ZenPad C 7.0 Z170CG P01Y Firmware ASUS ZenPad C 7.0 Z170CG P01Y...
Version WW_12.26.4.57 ( 2M / 5M )
فایل فلش ASUS ZenPad C 7.0 Z170CG P01Y Firmware ASUS ZenPad C 7.0 Z170CG P01Y...
Version WW_12.26.4.61 ( 2M / 5M )
فایل فلش ASUS ZenPad C 7.0 Z170CG P01Y Firmware ASUS ZenPad C 7.0 Z170CG P01Y...
Version WW_12.26.4.63 ( 2M / 5M )
فایل فلش ASUS ZenPad C 7.0 Z170CG P01Y Firmware ASUS ZenPad C 7.0 Z170CG P01Y...
Version WW_12.26.4.69 ( 2M / 5M )
فایل فلش ASUS ZenPad C 7.0 Z170CG P01Y Firmware ASUS ZenPad C 7.0 Z170CG P01Y...
Version WW_12.26.4.9
فایل فلش ASUS ZenPad C 7.0 Z170CG P01Y Firmware ASUS ZenPad C 7.0 Z170CG P01Y...