بستن ×


مخصوص تعمیرکاران و متخصصین


up
Version CN_V4.1.3.0
فایل فلش ASUS ZenPad 10 Z300C P023 Firmware ASUS ZenPad 10 Z300C P023
Version CN_V4.3.1.0
فایل فلش ASUS ZenPad 10 Z300C P023 Firmware ASUS ZenPad 10 Z300C P023
Version CN_V4.6.0.0
فایل فلش ASUS ZenPad 10 Z300C P023 Firmware ASUS ZenPad 10 Z300C P023
Version CN_V4.7.3.0
فایل فلش ASUS ZenPad 10 Z300C P023 Firmware ASUS ZenPad 10 Z300C P023
Version JP_V4.1.5.0
فایل فلش ASUS ZenPad 10 Z300C P023 Firmware ASUS ZenPad 10 Z300C P023
Version JP_V4.3.1.0
فایل فلش ASUS ZenPad 10 Z300C P023 Firmware ASUS ZenPad 10 Z300C P023
Version JP_V4.6.0
فایل فلش ASUS ZenPad 10 Z300C P023 Firmware ASUS ZenPad 10 Z300C P023
Version JP_V4.7.3.0
فایل فلش ASUS ZenPad 10 Z300C P023 Firmware ASUS ZenPad 10 Z300C P023
Version WW_V3.3.3.0
فایل فلش ASUS ZenPad 10 Z300C P023 Firmware ASUS ZenPad 10 Z300C P023
Version WW_V4.0.2.0
فایل فلش ASUS ZenPad 10 Z300C P023 Firmware ASUS ZenPad 10 Z300C P023
Version WW_V4.2.0.0
فایل فلش ASUS ZenPad 10 Z300C P023 Firmware ASUS ZenPad 10 Z300C P023
Version WW_V4.3.1.0
فایل فلش ASUS ZenPad 10 Z300C P023 Firmware ASUS ZenPad 10 Z300C P023
Version WW_V4.4.1
فایل فلش ASUS ZenPad 10 Z300C P023 Firmware ASUS ZenPad 10 Z300C P023
Version WW_V4.6.0.0
فایل فلش ASUS ZenPad 10 Z300C P023 Firmware ASUS ZenPad 10 Z300C P023
Version WW_V4.7.3.0
فایل فلش ASUS ZenPad 10 Z300C P023 Firmware ASUS ZenPad 10 Z300C P023
Version WW_V4.7.5.0
فایل فلش ASUS ZenPad 10 Z300C P023 Firmware ASUS ZenPad 10 Z300C P023