بستن ×


مخصوص تعمیرکاران و متخصصین


up
Version CN_V10.14.1.45 (Android 4.2.2)
فایل فلش The NEW ASUS Transformer Pad TF701T K00C Firmware The NEW ASUS Transfo...
Version CN_V10.14.1.47 (Android 4.2.2)
فایل فلش The NEW ASUS Transformer Pad TF701T K00C Firmware The NEW ASUS Transfo...
Version CN_V10.26.1.18
فایل فلش The NEW ASUS Transformer Pad TF701T K00C Firmware The NEW ASUS Transfo...
Version CN_V11.4.1.22
فایل فلش The NEW ASUS Transformer Pad TF701T K00C Firmware The NEW ASUS Transfo...
Version CN_V11.4.1.22
فایل فلش The NEW ASUS Transformer Pad TF701T K00C Firmware The NEW ASUS Transfo...
Version CN_V11.4.1.28
فایل فلش The NEW ASUS Transformer Pad TF701T K00C Firmware The NEW ASUS Transfo...
Version JP_V10.14.1.47 (Android 4.2.2)
فایل فلش The NEW ASUS Transformer Pad TF701T K00C Firmware The NEW ASUS Transfo...
Version JP_V11.4.1.27
فایل فلش The NEW ASUS Transformer Pad TF701T K00C Firmware The NEW ASUS Transfo...
Version JP_V11.4.1.29
فایل فلش The NEW ASUS Transformer Pad TF701T K00C Firmware The NEW ASUS Transfo...
Version TW_V10.14.1.47 (Android 4.2.2)
فایل فلش The NEW ASUS Transformer Pad TF701T K00C Firmware The NEW ASUS Transfo...
Version TW_V10.26.1.18 (Android 4.3)
فایل فلش The NEW ASUS Transformer Pad TF701T K00C Firmware The NEW ASUS Transfo...
Version TW_V10.26.1.7 (Android 4.3)
فایل فلش The NEW ASUS Transformer Pad TF701T K00C Firmware The NEW ASUS Transfo...
Version TW_V11.4.1.21
فایل فلش The NEW ASUS Transformer Pad TF701T K00C Firmware The NEW ASUS Transfo...
Version TW_V11.4.1.27
فایل فلش The NEW ASUS Transformer Pad TF701T K00C Firmware The NEW ASUS Transfo...
Version TW_V11.4.1.29
فایل فلش The NEW ASUS Transformer Pad TF701T K00C Firmware The NEW ASUS Transfo...
Version US_V10.14.1.47 (Android 4.2.2)
فایل فلش The NEW ASUS Transformer Pad TF701T K00C Firmware The NEW ASUS Transfo...
Version US_V10.26.1.18 (Android 4.3)
فایل فلش The NEW ASUS Transformer Pad TF701T K00C Firmware The NEW ASUS Transfo...
Version US_V10.26.1.7 (Android 4.3)
فایل فلش The NEW ASUS Transformer Pad TF701T K00C Firmware The NEW ASUS Transfo...
Version US_V11.4.1.17 (Android 4.4)
فایل فلش The NEW ASUS Transformer Pad TF701T K00C Firmware The NEW ASUS Transfo...
Version US_V11.4.1.27
فایل فلش The NEW ASUS Transformer Pad TF701T K00C Firmware The NEW ASUS Transfo...
Version US_V11.4.1.29
فایل فلش The NEW ASUS Transformer Pad TF701T K00C Firmware The NEW ASUS Transfo...
Version WW_V10.14.1.47 (Android 4.2.2)
فایل فلش The NEW ASUS Transformer Pad TF701T K00C Firmware The NEW ASUS Transfo...
Version WW_V10.26.1.18 (Android 4.3)
فایل فلش The NEW ASUS Transformer Pad TF701T K00C Firmware The NEW ASUS Transfo...
Version WW_V10.26.1.18 (SD UPDATE)
فایل فلش The NEW ASUS Transformer Pad TF701T K00C Firmware The NEW ASUS Transfo...
Version WW_V11.4.1.17 (Android 4.4)
فایل فلش The NEW ASUS Transformer Pad TF701T K00C Firmware The NEW ASUS Transfo...
Version WW_V11.4.1.27
فایل فلش The NEW ASUS Transformer Pad TF701T K00C Firmware The NEW ASUS Transfo...
Version WW_V11.4.1.29
فایل فلش The NEW ASUS Transformer Pad TF701T K00C Firmware The NEW ASUS Transfo...
Version WW_V11.4.1.30
فایل فلش The NEW ASUS Transformer Pad TF701T K00C Firmware The NEW ASUS Transfo...