بستن ×


مخصوص تعمیرکاران و متخصصین


up
Version CHT_V10.6.9.31 (Android 4.1)
فایل فلش ASUS PadFone Infinity A80 Firmware ASUS PadFone Infinity A80 Android ...
Version CHT_V11.8.10.18 (Android 4.4)
فایل فلش ASUS PadFone Infinity A80 Firmware ASUS PadFone Infinity A80 Android ...
Version CUCC_V10.6.9.32 (Android 4.1)
فایل فلش ASUS PadFone Infinity A80 Firmware ASUS PadFone Infinity A80 Android ...
Version CUCC_V11.8.10.38 (Android 4.4)
فایل فلش ASUS PadFone Infinity A80 Firmware ASUS PadFone Infinity A80
Version HK_V10.6.9.32 (Android 4.1)
فایل فلش ASUS PadFone Infinity A80 Firmware ASUS PadFone Infinity A80 Android ...
Version HK_V11.8.10.24 (Android 4.4)
فایل فلش ASUS PadFone Infinity A80 Firmware ASUS PadFone Infinity A80 Android ...
Version RU_V10.6.9.32 (Android 4.1)
فایل فلش ASUS PadFone Infinity A80 Firmware ASUS PadFone Infinity A80 Android ...
Version RU_V11.8.10.24 (Android 4.4)
فایل فلش ASUS PadFone Infinity A80 Firmware ASUS PadFone Infinity A80 Android ...
Version SH_V11.8.10.24 (Android 4.4)
فایل فلش ASUS PadFone Infinity A80 Firmware ASUS PadFone Infinity A80
Version SH_V11.8.10.24 (Android 4.4)
فایل فلش ASUS PadFone Infinity A80 Firmware ASUS PadFone Infinity A80
Version STARHUB_V10.6.9.34 (Android 4.1)
فایل فلش ASUS PadFone Infinity A80 Firmware ASUS PadFone Infinity A80 Android ...
Version TW_V10.6.9.31 (Android 4.1)
فایل فلش ASUS PadFone Infinity A80 Firmware ASUS PadFone Infinity A80
Version TW_V11.8.10.18 (Android 4.4)
فایل فلش ASUS PadFone Infinity A80 Firmware ASUS PadFone Infinity A80 Android ...
Version TW_V11.8.10.24 (Android 4.4)
فایل فلش ASUS PadFone Infinity A80 Firmware ASUS PadFone Infinity A80
Version TW_V11.8.10.38 (Android 4.4)
فایل فلش ASUS PadFone Infinity A80 Firmware ASUS PadFone Infinity A80
Version TW_V11.8.10.54 (Android 4.4)
فایل فلش ASUS PadFone Infinity A80 Firmware ASUS PadFone Infinity A80
Version TW_V11.8.10.60 (Android 4.4)
فایل فلش ASUS PadFone Infinity A80 Firmware ASUS PadFone Infinity A80
Version TW_V11.8.10.68 (Android 4.4)
فایل فلش ASUS PadFone Infinity A80 Firmware ASUS PadFone Infinity A80
Version TW_V11.8.10.75 (Android 4.4)
فایل فلش ASUS PadFone Infinity A80 Firmware ASUS PadFone Infinity A80
Version WW_V10.6.9.33 (Android 4.1)
فایل فلش ASUS PadFone Infinity A80 Firmware ASUS PadFone Infinity A80 Android ...
Version WW_V11.8.10.24 (Android 4.4)
فایل فلش ASUS PadFone Infinity A80 Firmware ASUS PadFone Infinity A80 Android ...
Version WW_V11.8.10.38 (Android 4.4)
فایل فلش ASUS PadFone Infinity A80 Firmware ASUS PadFone Infinity A80
Version WW_V11.8.10.54 (Android 4.4)
فایل فلش ASUS PadFone Infinity A80 Firmware ASUS PadFone Infinity A80
Version WW_V11.8.10.60 (Android 4.4)
فایل فلش ASUS PadFone Infinity A80 Firmware ASUS PadFone Infinity A80
Version WW_V11.8.10.68 (Android 4.4)
فایل فلش ASUS PadFone Infinity A80 Firmware ASUS PadFone Infinity A80